Personaleforhold

Ansættelsesprocedurer

Indstilling

Kontaktinfo i forbindelse ansættelser:

TAP- og DVIP-ansættelser: Enette Berndt Knudsen enette@dent.au.dk
VIP-ansættelser: Niels-Martin Tellefsen nmt@dent.au.dk

Børneattester

HR indhenter børneattester i forbindelse med de ansættelser, hvor det er relevant.

Ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende

Der er helt særlige regler i forhold til ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Det er Forskerskolen, der står for disse ansættelser, læs mere her om ph.d.-ansættelser og forskningsår.

 

APV

I 2022 afholdtes der på Aarhus Universitet den treårige ArbejdsPladsVurdering (APV):

Find rapporterne her: https://www.results.dk/sso/au

På instituttet er der nedsat en APV-følgegruppe IOOS

Institutleder Siri Beier Jensen, arbejdsmiljøleder David Kraft, klinikassistent Birgitte Reggelsen (næstforperson LAMU), og klinikassistent Linda Fischer (næstforperson LSU).

IOOS APV-opfølgning:

Handleplanen er udarbejdet i en proces med inddragelse af den tværgående ledelsesgruppe, LAMU og LSU.

APV 2019

I forbindelse med APV 2019 blev udarbejdet en Intern APV-proces IOOS, samt en oversigt over den iværksatte handleplan som følger:

___

Tidligere har der været afholdt skiftevis en fysisk ergonomisk APV og en psykisk APV:

2015:

2016:

Barsel og graviditetspolitik

I forbindelse med barselsorlov, adoption eller lignende, skal du være opmærksom på, at der findes forskellige retningslinjer og skemaer afhængigt af de specifikke omstændigheder.

Husk at udfylde relevante skemaer i god tid.

Læs også om ledernes, medarbejdernes og arbejdsmiljø-gruppernes roller og ansvar i forhold til planlægning af det daglige arbejde, således at der tages behørigt hensyn til den gravide samt til ammende:

Graviditetspolitik

Beredskab - Evakuering og alarm

Evakuering


Instruks for IOOS:

 

Der afholdes en årlig evakueringsøvelse i Instituttets bygninger. Af hensyn til patientbehandlinger vil øvelserne altid blive varslet inden afholdelsen.

Læs mere om evakuering på AU her: Evakuering (au.dk)


Alarm

På IOOS har vi en overfaldsalarm/assistancetryk i Informationen hos Christina, som kan aktiveres ved kritiske situationer. Ved aktivering af alarmen tilkaldes universitets SECURITAS vagter.

Ønsker man at aktivere overfaldsalarmen, skal man kontakte Informationen på tlf. 8716 8159 eller 8716 7400.

Vagterne ankommer til Informationen ved Tandlægeskolens hovedindgang. Man sender derfor en person til hovedindgangen og herfra skal  vagterne guides videre til den kritiske situation.  

Udenfor Informationens åbningstid vil man selv skulle gå ind i Informationen med sit adgangskort og aktivere alarmen. Vejledning ligger ved alarmen på skrivebordet.

Alarmen vil kunne benyttes af alle medarbejdere, som arbejder i Tandlægeskolens bygninger

På denne side kan du læse om forebyggelse af vold og trusler: Integreret Voldsforebyggelse (nfa.dk)

Ergonomi

IOOS har haft Mette Krebs fra Krebs Ergonomi på besøg for at fortælle om god ergonomi i en travl hverdag. Mette Krebs har også udarbejdet nedenstående materiale:

Se dette link for instruktionsvideoer til arbejdsstillinger i det kliniske arbejde. 

Se denne oversigt over nemme øvelser til ift. travlhed, musearbejde og stående arbejde. 

Se desuden dette link for HR’s info om ergonomi ved kontorarbejdspladser

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/fysiskarbejdsmiljoe/indeklima/

I forhold til forebyggelse af skader i forbindelse med løft, træk og skub er det vigtigt, at de hjælpemidler, der er til rådighed benyttes. Eksempler på hjælpemidler er trappestige, elefantfod, rullebord og sækkevogn. Vær desuden opmærksom på (hvis det er muligt) at opdele store mængder gods i mindre ”portioner” for at undgå overbelastning.

Fysiske rammer for dit arbejde

De fysiske rammer for arbejdet tager på IOOS udgangspunkt i henholdsvis principper for lokaletildeling, samt nogle faste rammer omkring ventilation, belysning, støj mv.

Det er løbende den enkelte ansattes ansvar at gøre opmærksom på konstaterede problemer med de fysiske rammer for arbejdet.

Faste installationer

Henvendelser angående faste installation på dit arbejdsområde kan rettes til bygningsservice via deres helpdesk/app. 


Nye samt ikke-faste installationer

Henvendelse angående indkøb af nye samt ikke-faste installationer rettes til nærmeste leder.


Lokaletildeling

Principper for lokaletildeling


Indeklima, belysning og støj

Rammer for indeklima, belysning og støj


Rengøring

Rengøring i klinikrelaterede områder
Rengøring øvrige områder
 


Ombygninger/renoveringer

Hvis der konstateres gener i forbindelse med ombygninger eller renoveringer kontaktes Bygningsservice. Kontaktoplysninger for det aktuelle projekter findes på:

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/bygningsservice/bygningsservice-health/driftsstatus
 


Hjemmearbejdsplads

Opsætning af hjemmearbejdsplads aftales med din nærmeste leder og følger AU's retningslinjer for hjemmearbejdspladser som findes her.

Håndtering af krænkende adfærd

Som led i APV-2019 opfølgningen har arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget på IOOS udarbejdet en folder, sammen med AU HR, for at oplyse omkring forebyggelse af, og handlemuligheder ved, tilfælde af krænkende adfærd.

Formålet med indsatsen er at forbedre arbejdsmiljøet og reducere unødvendig støj i organisation, således at der frigøres tid og energi til løsningen af vores kerneopgaver.


Find folderen her. English version here. (ved print husk at markere "tilpas til siden", samt "vend på den korte side" ved dobbeltsidet print)


Find yderligere oplysninger om AU's principper for krænkende adfærd her.

Kompetenceudvikling

Aarhus Universitet udbyder løbende kurser som måske har relevans for dig. Hvis ikke der udbydes kurser, som passer til dit ønske om kompetenceudvikling, kan du kontakte HR om dine ønsker.

Læs mere om kurser, finansiering, samt de mange andre typer kompetenceudvikling på HR's hjemmeside her

Ansøgningsskema IOOS (økonomisk støtte til kompetenceudvikling)

MUS

MUS - medarbejderudviklingssamtale - er din mulighed for at have en årlig samtale med din nærmeste leder om din arbejdssituation og dine karrieremæssige planer, f.eks.

  • forventningsafstemning i forhold til opgaver
  • faglige og karrieremæssige mål
  • kompetenceudvikling
  • samarbejdsrelationer
  • trivsel

­­

Til anvendelse ved MUS:

  • IOOS stresspjecen / stress-folder in English
  • IOOS folderen om håndtering af krænkende adfærd / Leaflet on handling offensive behaviour (ved print husk at markere "tilpas til siden", samt "vend på den korte side" ved dobbeltsidet print)

Begge foldere inkludere overordnede spørgsmål til anvendelse ved MUS.

Endvidere findes en udvidet guide til drøftelse af trivsel og stress, hvis relevant.

Rygning

IOOS ønsker at være en røgfri arbejdsplads, og har derfor i maj 2021 vedtaget en ny rygepolitik med det formål at:

  • sikre at ingen ansatte, studerende, patienter eller pårørende bliver udsat for tobaksrøg
  • støtte ansatte og studerende, som ønsker at holde op med at ryge
  • skabe rammer og regler, der understøtter det sunde valg

Ved røgfri menes at der ikke må ryges, dampes eller snuses, hverken tobaksvarer, e-cigaretter eller nikotinprodukter indenfor IOOS' matrikel. Kort over denne findes i rygepolitikken. 

Du kan læse mere om reglerne for rygning på IOOS i den gældende rygepolitik

Ønsker du hjælp til at holde op med at ryge?

Aarhus Kommune tilbyder mulighed for et gratis rygestop. Her kan du læse mere om Folkesundhed Aarhus

Sundhedsstyrelsen: ”Hjælp til rygestop”

Kræftens Bekæmpelse: ”Bliv Røgfri”

Senior

Hos HR kan du finde information om Aarhus Universitets ordninger i tilknytning til seniorområdet.

HR partner


Værd at vide